fbpx

Obchodní podmínky

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Adély Třetinové s IČ 07746792 se sídlem Solanec pod Soláněm 382, Hutisko-Solanec 756 62.
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.adelatretinova.cz
 3. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup online vzdělávacích programů a členství v placené Akademii úspěchu na webové stránce www.adelatretinova.cz
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 5. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
 
 

Informace o produktech a cenách

 1. Informace o produktech, včetně uvedení cen jednotlivých produktů a jejich hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivých produktů na webu www.adelatretinova.cz. Ceny online produktů zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webu www.adelatretinova.cz. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace online produktů umístěná na tomto webu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto produktů.
 
 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující provádí objednávku produktu vyplněním objednávkového formuláře bez registrace, zvolením počtu kusů a způsobu platby. 
 2. Kupující je povinen v objednávkovém formuláři zadat jeho celé jméno, e-mailovou adresu a adresu svého bydliště.
 3. Kupující je na jeho e-mailové adrese, kterou zadal do objednávkového formuláře, vždy informován o zadání jeho objednávky.
 4. Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu kupujícího a také přijetím objednávky ze strany prodávajícího.
 5. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce, v elektronické podobě a není přístupná.
 
 

Platební podmínky a obdržení online produktů

 1. Cenu příslušného produktu je kupující povinen uhradit bankovním převodem – u některých produktů je možnost úhrady online platební kartou.
 2. Pokud není stanoveno jinak, je kupující povinen uhradit fakturu do 7 dnů po zadání objednávky.
 3. Příslušný online produkt je ihned po připsání částky na bankovní účet kupujícímu dodán na e-mailovou adresu, kterou vyplnil v objednávkovém formuláři, po uhrazení celé částky příslušného online produktu. V e-mailu obdrží přihlašovací údaje k příslušnému online produktu. Po uhrazení byl kupujícímu založen uživatelský účet, k němuž obdrží tyto přihlašovací údaje.
 4. U některých produktů je možnost zakoupení na splátky. V případě zakoupení produktu na splátky je kupujícímu příslušný online produkt dodán po uhrazení první splátky. Kupující je poté povinen uhradit další splátku. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn omezit mu přístup k příslušnému online produktu.
 5. V případě zakoupení členství je po připsání částky na bankovní účet kupujícímu dodán přístup ke členství, který obdrží na e-mailové adrese, kterou vyplnil v objednávkovém formuláři po uhrazení celé čtvrtletní částky (v případě zakoupení čtvrtletního členství) anebo celé půlroční částky (v případě zakoupení půlročního členství).
 6. V případě, že kupující neuhradí celou částku produktu, je prodávající oprávněn mu daný produkt neposkytnout. 
 
 

Informace o zakoupených produktech

 1. Zakoupením online vzdělávacího programu nebo členství Akademie úspěchu dostane kupující přístup do členské sekce, která probíhá na tomto webu, skrz vytvoření uživatelského účtu, k němuž kupující obdržel přihlašovací údaje na jeho e-mailové adrese po zakoupení produktu.
 2. Všechny produkty a informace v nich jsou vytvořeny na základě znalostí a roky zkušeností prodávajícího. Prodávající nezodpovídá za to, jak kupující s danými informacemi naloží. Jedná se o doporučení a návody a kupující sám zodpovídá za to, jakých výsledků dosáhne zakoupením příslušného produktu.
 3. Šířením jakéhokoli obsahu zakoupeného produktu porušuje kupující autorská práva a jedná se o trestný čin.
 4. V případě jakýchkoli technických potíží je kupující oprávněn kontaktovat prodávajícího, aby mohl prodávající sjednat nápravu.
 

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů – tato lhůta platí ode dne zakoupení online produktu.
 3. V případě členství má kupující právo své členství další čtvrtletí (v případě čtvrtletního členství) či další půlrok (v případě členství na půl roku) již neprodlužovat a zrušit jej. V takovém případě je povinen oznámit tuto informaci prodávajícímu. 
 4. Pokud kupující neuhradí ve stanovené lhůtě (7 dnů) celou částku, kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší. 
 5. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že kupující neuhradí celou částku zakoupeného produktu. Je oprávněn omezit mu přístup k zakoupenému produktu.
 6. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy také v tom případě, pokud kupující porušil autorská práva – kopíroval či šířil obsah zakoupených produktů bez souhlasu prodávajícího. 
 
 

Závěrečná ustanovení

 1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností prodávajícího a kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 2. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2022.