fbpx

Obchodní podmínky

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí platí pro nákup online produktů a služeb na webové stránce ,,www.adelatretinova.cz“ Adély Třetinové s IČ 07746792.
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího (Adély Třetinové) a kupujícího – fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti.
 3. Prodávající je Adéla Třetinová s IČ 07746792 se sídlem Solanec pod Soláněm 382, Hutisko-Solanec 756 62. Dále jako ,,prodávající“.
 4. Kupující je ten, kdo na těchto stránkách www.adelatretinova.cz uzavře se mnou jako prodávajícím kupní smlouvu, a tím koupí některý z online produktů. Kupujícím může fyzická osoba, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti. Dále jako ,,kupující“.
 5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Zároveň se na některé obchodní případy mohou vztahovat individuální dohody, případně samostatné specifické podmínky.
 6. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
 

Informace o jednotlivých produktech a cenách

 1. Informace o online vzdělávacích programech a dalších službách, včetně uvedení cen a jejich hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivých produktů na webu www.adelatretinova.cz. Ceny online produktů zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webu www.adelatretinova.cz. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Cena online produktů je platná po celou dobu, kdy je na této webové stránce uvedena. Pokud je uvedena akční cena či poskytnutí slevového kupónu, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena či slevový kupón platí.
 3. Vzhledem k tomu, že se jedná o produkty a služby online, tak nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s dodáním daného produktu. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky je proto již konečnou cenou.
 4. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním objednávky kupující a jejím potvrzením ze strany prodávajícího, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi kupujícím a prodávajícím k jiné výslovné dohodě. 
 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Při koupi online produktů provádí kupující objednávku online produktu vyplněním objednávkového formuláře bez registrace, zvolením počtu kusů a způsobu platby. 
 2. Kupující je povinen v objednávkovém formuláři zadat jeho celé jméno, e-mailovou adresu a adresu svého bydliště.
 3. Kupující je na jeho e-mailové adrese, kterou zadal do objednávkového formuláře, vždy informován o zadání jeho objednávky.
 4. Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu kupujícího a také přijetím objednávky ze strany prodávajícího.
 5. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce, v elektronické podobě, tvoří ji objednávka kupujícího, přijetí ze strany prodávajícího a tyto obchodní podmínky. Smlouvu prodávající archivuje v elektronické podobě, není přístupná.
 6. V případě individuální spolupráce je kupujícímu zaslána faktura vystavena ručně na základě jeho zájmu o individuální spolupráci, přijetí podmínek týkajících se dané spolupráce, přijetí těchto obchodních podmínek a poskytnutí podkladů pro vystavení faktury – celé jméno, adresa bydliště a e-mailová adresa, na kterou jsou zaslány další informace týkající se individuální spolupráce.
 

Platební podmínky a obdržení online produktů

 1. Cenu příslušného produktu je kupující povinen uhradit bankovním převodem.
 2. Pokud není stanoveno jinak, je kupující povinen uhradit svou objednávku do 7 dnů po zadání objednávky.
 3. Příslušný online produkt je ihned po připsání částky na bankovní účet kupujícímu dodán na e-mailovou adresu, kterou vyplnil v objednávkovém formuláři, po uhrazení celé částky příslušného online produktu. V e-mailu obdrží fakturu za zakoupený produkt, informace o produktu a přihlašovací údaje k příslušnému online produktu. Po uhrazení byl kupujícímu založen uživatelský účet, k němuž obdrží tyto přihlašovací údaje.
 4. U některých produktů je možnost zakoupení na splátky. V případě zakoupení produktu na splátky je kupujícímu příslušný online produkt dodán po uhrazení první splátky. Kupující je poté povinen uhradit další splátku. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn omezit mu přístup k příslušnému online produktu.
 5. V případě zakoupení členství je po připsání částky na bankovní účet kupujícímu dodán přístup ke členství, který obdrží na e-mailové adrese, kterou vyplnil v objednávkovém formuláři po uhrazení celé čtvrtletní částky.
 6. V případě zakoupení individuální spolupráce se kupující dohodne s prodávajícím na termínech online konzultací, které probíhají skrz aplikaci Skype. Není-li stanoveno jinak, tak prodávající poskytne online konzultace kupujícímu až po připsání částky za tuto službu na bankovní účet prodávajícího.
 7. V případě, že kupující neuhradí celou částku produktu či služby, je prodávající oprávněn mu daný produkt či službu neposkytnout. 
 

Informace o zakoupených produktech

Online vzdělávací programy

 1. Zakoupením online vzdělávacího programu dostane kupující přístup do členské sekce, která probíhá na tomto webu, skrz vytvoření uživatelského účtu, k němuž kupující obdržel přihlašovací údaje na jeho e-mailové adrese po zakoupení produktu. 
 2. Kupujícímu je v online vzdělávacích programech poskytnut přístup do podpůrné Facebookové skupiny, kterou může využít, ale nemusí.
 3. Online vzdělávací programy a informace v nich jsou vytvořeny na základě znalostí a roky zkušeností prodávajícího. Prodávající nezodpovídá za to, jak kupující s danými informacemi naloží. Jedná se o doporučení a návody a kupující sám zodpovídá za to, jakých výsledků dosáhne zakoupením příslušného produktu.
 4. Šířením jakéhokoli obsahu zakoupeného produktu porušuje kupující autorská práva a jedná se o trestný čin.
 5. V případě jakýchkoli technických potíží je kupující oprávněn kontaktovat prodávajícího, aby mohl prodávající sjednat nápravu.
 
Individuální spolupráce
 
 1. Individuální spolupráce probíhá jen formou online setkání.
 2. Online setkání probíhají skrz aplikaci Skype a také skrz aplikaci Telegram, kde mohou kupující s prodávajícím komunikovat mimo online setkání. Kupující se s prodávajícím dohodl na předem stanovených termínech online setkání. Kupující si je vědom rizik souvisejících s elektronickým přenosem informací a jejich doručováním.
 3. Kupující bere plnou zodpovědnost za svůj posun během této spolupráce a vyčlení si na ni dostatek času, aby do svého života mohl aplikovat nově poznané informace. Kupující chápe, že je v jeho zájmu dostavovat se na online setkání pravidelně, aby spolupráce byla efektivní.
 4. Telefonické a emailové konzultace se mimo dohodnuté termíny online setkání neposkytují. Výjimkou je již zmíněná komunikace v aplikaci Telegram.
 5. Kupující je obeznámen s platebními podmínkami této služby, se kterými souhlasí. Odesláním své objednávky a přijetí těchto obchodních podmínek se zavazuje k tomu uhradit celou částku této služby. 
 6. Pokud se kupující po provedení jeho platby rozhodne z jakéhokoliv důvodu tuto službu ukončit, je to jeho svobodné rozhodnutí bez nároku na vrácení jeho platby. 
 7. Veškeré poradenství je kupujícímu poskytováno se záměrem mu maximálně pomoci v jeho životní situaci. Prodávající však nenese jakoukoli odpovědnost za to, zda a jak kupující poskytnuté rady a doporučení pro sebe použije, ani za následný zdravotní a psychický stav kupujícího či jiných osob. V případě, že kupující či osoba jemu blízká trpí vážnými psychickými problémy, služby nemohou nahradit pomoc lékaře.
 8. Kupující bere na vědomí, že služby budou poskytovány na základě informací, které kupující prodávajícímu předá. Prodávající spoléhá na pravdivost a úplnost těchto informací.
 9. Kupující se zavazuje k tomu, že nebude šířit obsah, který mu prodávající v rámci poskytnutí této služby předal. Dokumenty, které kupující obdržel, jsou jen pro účel kupujícího a je trestné je šířit či kopírovat bez svolení prodávajícího.
 

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů po zakoupení.
 2. Kupující však nemá právo odstoupit od smlouvy v případě digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán po uhrazení objednávky.
 3. V případě členství má kupující právo své členství další čtvrtletí již neprodlužovat a zrušit jej. V takovém případě je povinen oznámit tuto informaci prodávajícímu. 
 4. Pokud kupující neuhradí ve stanovené lhůtě (7 dnů) celou částku, kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší. 
 5. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že kupující neuhradí celou částku zakoupeného online produktu (týká se především produktů, u kterých je možnost splátek). Prodávající je oprávněn omezit mu přístup k zakoupenému produktu. 
 6. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy také v tom případě, pokud kupující porušil autorská práva – kopíroval či šířil obsah zakoupených produktů bez souhlasu prodávajícího.
 

Závěrečná ustanovení

 1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností prodávajícího a kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 2. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat v případě rozšířené portfolia na tomto webu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2022.